MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/07/2024 (DỰ KIẾN)

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/07/2024 (DỰ KIẾN)

  Bảng lương tối thiểu vùng dành cho người lao động từ 01/07/2024 (Dự kiến)

  Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) thì mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng. Cụ thể như sau:

  Bảng lương tối thiểu vùng theo tháng từ ngày 01/07/2024 (Dự kiến)

  Bảng lương tối thiểu vùng theo giờ từ ngày 01/07/2024 (Dự kiến)

  Mức lương tối thiểu vùng dành cho người lao động từ 01/07/2024 (Dự kiến)

  Mức lương tối thiểu vùng dành cho người lao động từ 01/07/2024 (Dự kiến) (Hình ảnh từ Internet)

  Áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024 (Dự kiến)

  Tại Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, việc áp dụng mức lương tối thiểu được quy định như sau:

  1 - Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

  2 -  Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

  3 - Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:

  - Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

  - Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

  Nếu Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được Chính phủ thông qua sẽ thay thế cho Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

  0
  Zalo
  Hotline