BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 14/8/2023 ĐẾN NGÀY 20/8/2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 14/8/2023 ĐẾN NGÀY 20/8/2023

  Bản tin kế toán về thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 3186/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

  Tại Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CP - Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin quy định như sau: STT 07- loại khác, Mục IV - Thiết bị điện tử chuyên dùng tích dấu (*).
  Tại phần Ghi chú (cuối Phụ lục III) có quy định: “Các dòng hàng có ký hiệu (*) cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục này, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu”.

  2 - Công văn 3818/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

  Trường hợp mặt hàng nhập khẩu của công ty chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, điểm l Công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm l Công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính, để xác định mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có văn bản xác nhận là máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo nguyên tắc “chỉ sử dụng trong nông nghiệp, không thể sử dụng cho mục đích khác” và tại văn bản xác nhận có xác định cụ thể cấu tạo kỹ thuật của mặt hàng (model, thông số kỹ thuật, chức năng chi tiết).

  3 - Công văn 59256/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng

  Trường hợp Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

  Trường hợp Công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP thì không được áp dụng giảm thuế GTGT theo quy định, tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

  4 - Công văn 58653/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

  Trường hợp Công ty có hạng mục công trình nghiệm thu tháng 6/2023 nhưng lập hóa đơn vào tháng 7/2023 là hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm và không được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023.

  Bản tin kế toán từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023

  Bản tin kế toán từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin kế toán về thuế xuất nhập khẩu

  1 - Công văn 2360/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Quyết định 235/QĐ-BCT ngày 13/02/2023

  Mặt hàng ghế được phân loại theo các mã HS 9401.31.00, 9401.39.00, 9401.41.00, 9401.49.00, 9401.61.00, 9401.69.90, 9401.71.00, 9401.79.90, 9401.80.00 từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 235/QĐ-BCT.

  Trường hợp mặt hàng ghế nhập khẩu có chân ghế làm bằng chất liệu nhôm thì được loại trừ áp dụng thuế chống bán phá giá theo quy định tại điểm c mục 2 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BCT và không quy định tỷ lệ thành phần chất liệu nhôm trong chân ghế.

  2 - Công văn 2451/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về xác định thuế tiêu thụ đặc biệt

  Tên gọi thương mại của hàng hóa là mặt hàng “Xăng nhiệt phân” nên hàng hóa này thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

  Ngoài ra, hiện nay, Luật thuế TTĐB không có quy định chi tiết tên hàng hóa chịu thuế TTĐB theo mã HS, do đó, không có căn cứ pháp lý để áp dụng chính sách thuế TTĐB theo mã HS mà không theo tên gọi của hàng hóa đã được quy định tại Luật.

  3 - Công văn 2712/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế được cầm cố, thế chấp

  Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhưng thay đổi mục đích được miễn thuế thì phải khai tờ khai hai quan mới, kê khai, nộp đủ các loại thuế theo quy định.

  4 - Công văn 2815/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa doanh nghiệp chế xuất bán doanh nghiệp nội địa

  Căn cứ Điều 5 Nghị định số 126/2022/NĐ-CP thì hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường trong nước được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Nghị định này, cụ thể các điều kiện sau:

  - Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2022/NĐ-CP;

  - Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa (báo gồm cả quy định về vận chuyển trực tiếp) và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D hoặc có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, theo quy định của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN và quy định hiện hành của pháp luật.

  Bản tin kế toán về chính sách thuế với hoạt động khuyến mại, vay vốn

  1 - Công văn 58596/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động khuyến mại và vay vốn

  Trường hợp Công ty bán hàng hóa (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa dùng để khuyến mại) thì công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  Trường hợp Công ty đi vay phát sinh khoản vốn vay chiếm ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của Công ty thì Công ty thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

  Bản tin kế toán về hóa đơn điện tử

  1 - Công văn 58353/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý sai sót thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử

  Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, đã gửi cho người mua sau đó phát hiện sai sót về địa chỉ người bán, các nội dung khác không sai sót thì Chi nhánh Công ty thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Chi nhánh Công ty thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

  0
  Zalo
  Hotline