TỔNG HỢP CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN HÀNG BÁN TRẢ LẠI

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
TỔNG HỢP CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN HÀNG BÁN TRẢ LẠI

  Tổng hợp các công văn hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại

  1 - Công văn số 4511/TCT-CS của Tổng cục Thuế hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT đối với hàng bán bị trả lại:

  Bên bán nhận lại hàng hóa trả lại một phần hoặc toàn bộ thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập theo khoản 1 Điều 4 và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  2 - Công văn 67049/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn hoàn trả hàng hóa:

  Khi người mua hoàn trả lại hàng hoá cho người bán do không đúng quy cách, chất lượng thì thực hiện như sau:

  - Bên bán xuất hoá đơn hoàn trả hàng hóa  (quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

  - Hai bên lập văn bản thoả thuận ghi rõ việc trả hàng hóa (người mua không phải lập hóa đơn khi hoàn trả hàng hóa).

  - Người bán và người mua thực hiện kê khai tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn hoàn trả hàng hóa căn cứ vào hoá đơn hoàn trả hàng hoá.

  3 - Công văn 3168/CTBDI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Định:

  Trường hợp Công ty có phát sinh mua hàng hóa và nhà cung cấp đã xuất hóa đơn, nhưng sau đó công ty trả lại hàng cho nhà cung cấp thì:

  Khi trả lại hàng hóa theo hóa đơn mà nhà cung cấp đã xuất bán, thì công ty (người mua) xuất hóa đơn ghi trả lại hàng hóa cho người bán, nếu hàng hóa thuộc diện không giảm thuế GTGT.

  4 - Công văn 13603/CTHDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Hải Dương:

  Trường hợp tháng 01 năm 2023 Công ty bán hàng và xuất hóa đơn với thuế suất thuế GTGT 10% cho người mua, đến thời điểm hiện tại một số hàng hóa không đảm bảo chất lượng, bên mua trả lại hàng.

  Công ty thực hiện lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập với thuế suất thuế GTGT 10%, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

  5 - Công văn 1777/CTGLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Gia Lai:

  Trường hợp Công ty áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC; Công ty có xuất khẩu hàng hóa sau đó khách hàng nước ngoài trả lại hàng hoá thì Công ty thực hiện lập hoá đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Trên hoá đơn ghi số lượng hàng hoá trả lại, tổng tiền thanh toán (số âm).

  Công ty thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế cho kỳ tính thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 nêu trên. Công ty có trách nhiệm xác định và nộp lại số tiền thuế GTGT đã được hoàn tương ứng với giá trị hàng hoá xuất khẩu bị trả lại, nộp tiền chậm nộp theo quy định.

  6 - Công văn 9342/CTQNI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh:

  Trường hợp Công ty bán hàng (người bán) và đã lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng (người mua), khi người mua hoàn trả hàng hóa do hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nguyên nhân và thực hiện như sau:

  Người mua lập hóa đơn điện tử giao lại cho người bán theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP hoặc có thể lựa chọn một trong hai cách là người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh/thay thế hóa đơn đã lập theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  7 - Công văn 20785/CTBDU-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương:

  Trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

  8 - Công văn 20009/CTBDU-TTHT của Cục thuế tỉnh Bình Dương:

  Trường hợp nếu Công ty đã xuất hóa đơn và gửi cho người mua, có phát sinh trường hợp người mua trả lại một phần hoặc toàn toàn bộ hàng hóa thì khi trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng hóa của hóa đơn mà người bán đã xuất bán, người bán xuất hóa đơn ghi trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng hóa cho người mua theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP nêu trên.

  Công ty căn cứ thời điểm mua bán hàng hóa để xác định thuế suất thuế GTGT phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

  Trường hợp Công ty có phát sinh hóa đơn điều chỉnh, thay thế theo quy định thì Công ty thực hiện kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019  và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

  9 - Công văn số 2834/CTBNI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn lập hoá đơn đối với hàng hoá cho mượn và hoàn trả:

  Trường hợp Công ty A là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cho Công ty B mượn máy móc, thiết bị để phục vụ cho chính hoạt động chế xuất của DNCX thì khi cho mượn máy móc, thiết bị Công ty A phải thực hiện lập hoá đơn.

  Khi Công ty B hoàn trả tài sản đã mượn của Công ty A, Công ty B phải lập hoá đơn đối với tài sản trả lại theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  10 - Công văn số 8999/CTTPHCM-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn lập HĐĐT đối với hoạt động trả hàng và chiết khấu thương mại:

  Về lập hóa đơn trong trường hợp người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng:

  Trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

  Đối với trường hợp hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 thuộc đối tượng giảm thuế GTGT với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa với thuế suất thuế GTGT 8%.

  11 - Công văn số 2121/TCT-CS của Tổng Cục Thuế hướng dẫn lập hóa đơn theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP:

  Trường hợp hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập với thuế suất thuế GTGT 8%, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

  12 - Công văn số 168/CTBNI-TTHT của Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với hàng bán trả lại:

  Trường hợp Công ty khi bán hàng hoá đã xuất hoá đơn cho khách hàng vào tháng 12 năm 2022, sau đó khách hàng trả lại hàng hoá đã nhận do không đạt chất lượng thì hoá đơn xuất trả lại hàng hoá được lập với giá trị và thuế suất tương ứng với hoá đơn đã lập theo quy định.

  Tổng hợp các công văn hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại

  Tổng hợp các công văn hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại (Hình ảnh từ Internet)

  Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại do không đúng quy cách, chất lượng

  Tại Công văn 8999/CTTPHCM-TTHT năm 2023 do Cục Thuế TP. HCM ban hành hướng dẫn xuất hóa đơn bán hàng trả lại do không đúng quy cách, chất lượng cụ thể như sau:

  - Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biểu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá) và phải ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn theo quy định, hóa đơn điện tử phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế.

  - Nếu tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

  - Đối với trường hợp hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 thuộc đối tượng giảm thuế GTGT với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không dúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa với thuế suất thuế GTGT 8%.

  Tổng cục Thuế hướng dẫn lập hóa đơn hàng bán trả lại trước ngày 01/01/2023

  Công văn 2121/TCT-CS năm 2023 Tổng cục Thuế hướng dẫn một số trường hợp về việc lập hóa đơn giảm thuế GTGT 8%, trong đó, đối với hóa đơn GTGT cho hàng hóa mua bán năm 2022 nhưng đến 2023 phát sinh trả lại hàng xử lý như sau:

  - Trường hợp hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập với thuế suất thuế GTGT 8%, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

  0
  Zalo
  Hotline