TỔNG HỢP CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HOÁ ĐƠN SAI SÓT

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
TỔNG HỢP CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HOÁ ĐƠN SAI SÓT

  Tổng hợp các công văn hướng dẫn xử lý hoá đơn sai sót

  1 - Công văn 74369/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, thay thế hóa đơn có sai, sót:

  Trường hợp đã lập hóa đơn sau đó phát hiện có sai, sót về số tiền ghi trên hóa đơn thì lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế hóa đơn đã lập có sai, sót.

  Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1647/TCT-CS ngày 10/5/2023 của Tổng Cục Thuế.

  Nếu Công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.

  2 - Công văn 70779/CTHN-TTHT của Cục thuế Hà Nội 2023 hướng dẫn về hóa đơn:

  Từ ngày 01/7/2022, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua bao gồm cả trường hợp xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn/hoàn trả hàng hóa.

  3 - Công văn 63648/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn có sai sót:

  Hướng dẫn xử lý đối với sai, sót trên hóa đơn cung cấp hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 8%

  4 - Công văn 52405/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP:

  Hướng dẫn xử lý hóa đơn xây dựng, lắp đặt sai thuế suất/mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT

  5 - Công văn 1647/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót:

  Hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập có sai sót và các trường hợp phải gửi/không phải gửi mẫu 04/SS-HĐĐT

  6 - Công văn 40217/CTHN-TTHT của Cục thuế Hà Nội về xử lý hóa đơn sai sót:

  Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai, sót thì không phải gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT

  Tổng hợp các công văn hướng dẫn xử lý hoá đơn sai sót

  Tổng hợp các công văn hướng dẫn xử lý hoá đơn sai sót (Hình ảnh từ Internet)

  Hướng dẫn điều chỉnh hoá đơn sai sót

  Trong trường hợp hợp hóa đơn điện tử đã lập mà có sai sót thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC, cụ thể rằng:

  Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh...

  Theo đó, khi có sai sót tại hoá đơn điện tử, công ty thực hiện kê khai điều chỉnh tại kỳ tính thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

  Điều 47 Luật quản lý thuế 2019 quy định người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót nhưng trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

  Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót như sau:

  - Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

  - Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

  (Dựa theo hướng dẫn tại Công văn 67047/CTHN-TTHT)

  0
  Zalo
  Hotline