TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH VỀ THUẾ NĂM 2024

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH VỀ THUẾ NĂM 2024

  Tại Phụ lục I Quyết định 673/QĐ-TCT, kế hoạch cải cách về thuế trong năm 2023 – 2025 gồm 09 hoạt động cải cách. Trong đó có một số hoạt động nổi bật sau đây:

  Tiếp tục hoàn thiện Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo kế hoạch cải cách về thuế

  Tại khoản 1 Mục B Phụ lục I ban hành kèm Quyết định 673/QĐ-TCT, trong giai đoạn năm 2023 – 2024, việc tiếp tục hoàn thiện Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có những nội dung sau:

  (i) Mục tiêu chiến lược đến năm 2025/Kế hoạch thực hiện năm 2024: Rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế 2019.

  (ii) Nội dung triển khai năm 2024:

  - Sửa đổi văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế 2019, bao gồm:

  + Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

  + Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC.

  + Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 78/2021/TT-BTC.

  + Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 23/2021/TT-BTC.

  - Nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế 2019, bao gồm:

  + Tổng kết, đánh giá thực hiện.

  + Đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế 2019.

  + Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2019; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật.

  + Trình Chính phủ ra Nghị quyết về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2019.

  + Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật gửi Bộ Tư Pháp để lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng Luật.

  (iii) Đơn vị thực hiện: Vụ Chính sách phối hợp cùng các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế thực hiện.

  Tổng cục thuế ban hành kế hoạch cải cách về thuế năm 2024

  Tổng cục thuế ban hành kế hoạch cải cách về thuế năm 2024 (Hình ảnh từ Internet)

  Hoàn thiện các quy định để áp dụng quản lý rủi ro xuyên suốt có hệ thống trong tất cả các nghiệp vụ quản lý thuế

  Khoản 3 Mục B Phụ lục I ban hành kèm Quyết định 673/QĐ-TCT, trong giai đoạn năm 2023 – 2024, việc hoàn thiện các quy định nhằm áp dụng quản lý rủi ro xuyên suốt có hệ thống trong tất cả các nghiệp vụ quản lý thuế gồm những nội dung sau:

  (i) Mục tiêu chiến lược đến năm 2025/Kế hoạch thực hiện năm 2024:

  Hệ thống hóa, rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo cơ sở cho việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác thanh tra kiểm tra thuế và quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, quản lý đăng ký thuế, kê khai thuế, hoàn thuế, giải quyết hồ sơ miễn giảm thuế.

  (ii) Nội dung triển khai năm 2024:

  - Xây dựng Dự thảo Bộ CSTC áp dụng QLRR đối với cá nhân, hộ kinh doanh.

  - Xây dựng Dự thảo quy trình áp dụng QLRR đối với cá nhân, hộ kinh doanh.

  (iii) Đơn vị thực hiện: Ban QLRR phối hợp cùng các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế thực hiện.

  Hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi chuyển giá mới, chống xói mòn nguồn thu

  Căn cứ khoản 4 Mục B Phụ lục I ban hành kèm Quyết định 673/QĐ-TCT, trong giai đoạn năm 2023 – 2024, việc hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi chuyển giá mới, chống xói mòn nguồn thu gồm những nội dung sau:

  (i) Mục tiêu chiến lược đến năm 2025/Kế hoạch thực hiện năm 2024: Nghiên cứu, thu thập kinh nghiệm quốc tế, thông lệ quốc tế về chuyển giá.

  (ii) Nội dung triển khai năm 2024: Trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

  (iii) Đơn vị thực hiện: Cục TTKT phối hợp cùng các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế thực hiện.

  Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đại lý thuế, ban hành Nghị định hướng dẫn hành nghề đại lý thuế theo kế hoạch cải cách thể chế thuế

  Căn cứ khoản 7 Mục B Phụ lục I ban hành kèm Quyết định 673/QĐ-TCT, trong giai đoạn năm 2023 – 2024, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đại lý thuế, ban hành Nghị định hướng dẫn hành nghề đại lý thuế có những nội dung sau:

  (i) Mục tiêu chiến lược đến năm 2025/Kế hoạch thực hiện năm 2024:

  - Nghiên cứu thông lệ quốc tế về Luật về đại lý thuế.

  - Nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật về đại lý thuế theo hướng nâng cấp Thông tư lên Luật hoặc Nghị định.

  (ii) Nội dung triển khai năm 2024:

  - Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC để triển khai nâng cấp thủ tục hành chính cấp độ toàn trình.

  - Nghiên cứu và triển khai việc số hóa thủ tục hành chính quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC.

  (iii) Đơn vị thực hiện: Vụ TTHT phối hợp các Vụ/đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Thuế thực hiện.

  0
  Zalo
  Hotline