THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  1 - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009

  2 - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014

  3 - Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

  4 - Luật Quản lý thuế 2019: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020

  Các văn bản hướng dẫn Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Nghị định hướng dẫn Thuế thu nhập doanh nghiệp

  1 - Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2014

  2 - Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế: Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014

  3 - Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

  4 - Nghị định 146/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP12/2015/NĐ-CP: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018

  5 - Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế: Có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020

  6 - Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19: Có hiệu lực thi hành từ ngày 31/03/2021

  7 - Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ: Có hiệu lực thi hành từ ngày 04/06/2021

  Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp

  Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp (Hình ảnh từ Internet)

  Thông tư hướng dẫn Thuế thu nhập doanh nghiệp

  1 - Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014

  2 - Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế: Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014

  3 - Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2014

  4 - Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC: Có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015

  5 - Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2018

  6 - Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2021

  7 - Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuếNghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

  Văn bản hợp nhất hướng dẫn Thuế thu nhập doanh nghiệp

  1 - Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Được hợp nhất ngày 11/07/2013

  2 - Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Được hợp nhất ngày 11/12/2014

  3 - Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Được hợp nhất ngày 26/05/2015

  4 - Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CPLuật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Được hợp nhất ngày 14/09/2015

  5 - Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2017 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành: Được hợp nhất ngày 15/05/2017

  6 - Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Được hợp nhất ngày 07/05/2018

  0
  Zalo
  Hotline