THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  Luật Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009

  2 - Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013

  3 - Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

  Các văn bản hướng dẫn Thuế thu nhập cá nhân

  Nghị định hướng dẫn Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013

  2 - Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

  Quyết định hướng dẫn Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Quyết định 102/2008/QĐ-BTC về mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2008

  2 - Quyết định 814/QĐ-BTC năm 2010 đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 02/05/2010

  Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân

  Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân (Hình ảnh từ Internet)

  Thông tư hướng dẫn Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013

  2 - Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2010

  3 - Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 30/07/2015

  4 - Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014

  5 - Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2014

  6 - Thông tư 96/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2016

  7 - Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 26/08/2019

  8 - Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2021

  9 - Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuếNghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

  Văn bản hợp nhất hướng dẫn Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành: Được hợp nhất ngày 11/12/2014

  2 - Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành: Được hợp nhất ngày 12/12/2012

  3 - Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổiNghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhânLuật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Được hợp nhất ngày 14/03/2016

  4 - Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhânLuật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành: Được hợp nhất ngày 26/05/2015

  5 - Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành: Được hợp nhất ngày 05/02/2015

  0
  Zalo
  Hotline