THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  Luật Thuế giá trị gia tăng

  1 - Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009

  2 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 2013: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014

  3 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 2014: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

  4 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế 2016: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

  Các văn bản hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng

  Nghị định hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng

  1 - Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014

  2 - Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế: Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014

  3 - Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

  4 - Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

  5 - Nghị định 10/2017/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2017

  6 - Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018

  7 - Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP: Có hiệu lực thi hành từ ngày 12/09/2022.

  8 - Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2023

  Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thuế giá trị gia tăng

  Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (Hình ảnh từ Internet)

  Thông tư hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng

  1 - Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014

  2 - Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2014

  3 - Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014: Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014

  4 - Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

  5 - Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC: Có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2016

  6 - Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

  7 - Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC): Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016

  8 - Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC: Có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/ 2017

  9 - Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018

  10 - Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018

  11 - Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021

  Văn bản hợp nhất hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng

  1 - Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành: Được hợp nhất ngày 28/04/2016

  2 - Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Được hợp nhất ngày 30/12/2021

  0
  Zalo
  Hotline