THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2023

  Giải thể công ty cổ phần trong những trường hợp nào?

  Các trường hợp giải thể công ty cổ phần bao gồm:

  - Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

  - Theo quyết định Đại hội đồng cổ đông

  - Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  - Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

  Nghĩa vụ về tài sản khi thực hiện giải thể công ty cổ phần

  Công ty cổ phần chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và công ty cổ phần không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

  Trường hợp công ty cổ phần bị giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

  Đối với công ty cổ phần có các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thì trước khi thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các đơn vị trực thuộc đó.

  Thủ tục giải thể công ty cổ phần năm 2023

  Thủ tục giải thể công ty cổ phần năm 2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Thủ tục giải thể công ty cổ phần

  Bước 1. Thông qua quyết định giải thể công ty cổ phần

  Quyết định/Nghị quyết giải thể phải được Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua. Theo đó, quyết định giải thể chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

  Quyết định giải thể phải có các nội dung bao gồm:

  - Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  - Lý do giải thể;

  - Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty (thời hạn này không được quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể);

  - Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp lao động;

  - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

  Bước 2. Thông báo công khai quyết định giải thể

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể - xem chi tiết tại công việc "Thông qua quyết định giải thể", công ty cổ phần bị giải thể phải gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

  Bước 3. Thanh lý tài sản và các khoản nợ của công ty cổ phần bị giải thể

  Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  Các khoản nợ của công ty cổ phần được thanh toán theo thứ tự sau:

  - Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  - Nợ thuế;

  - Các khoản nợ khác.

  Trường hợp sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty mà vẫn còn tài sản thì phần còn lại được chia cho cổ đông công ty theo tỷ lệ sở hữu phần cổ phần.

  Công ty cổ phần bị giải thể là công ty cổ phần sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì phải trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

  Bước 4. Làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế khi giải thể

  Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị trực thuộc khi người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh gồm:

  1 - Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC)

  2 - Các loại giấy tờ khác.

  Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp là một trong các giấy tờ sau:

  - Bản sao quyết định hoặc thông báo của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

  - Bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quyết định, thông báo, giấy tờ khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi công ty cổ phần bị giải thể trong trường hợp giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

  - Quyết định giải thể doanh nghiệp.

  - Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

  - Hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

  - Thông báo giải thể doanh nghiệp. 

  - Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

  0
  Zalo
  Hotline