SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ THỜI ĐIỂM KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ [ĐỀ XUẤT]

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ THỜI ĐIỂM KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ [ĐỀ XUẤT]

  Sửa đổi quy định về thời điểm khai thuế đối với hoá đơn điện tử [Đề xuất]

  Theo đó, ngày 30 tháng 8 năm 2023, Chính phủ ban hành Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Tại Dự thảo có đề xuất sửa đổi quy định về thời điểm khai thuế đối với hoá đơn điện tử. Cụ thể điểm d khoản 6 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về nội dung của hóa đơn như sau:

  "9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng giờ, ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm lập hóa đơn và thời điểm ký số cách nhau tối đa không quá 24h và thời điểm để khai thuế đối với người bán thời điểm lập hóa đơn, thời điểm khai thuế đối với người mua là thời điểm hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này."

  Dựa vào quy định trên, có thể thấy, quy định về thời điểm ký số và thời điểm khai thuế đối với hóa đơn điện tử trong trường hợp thời điểm ký số khác với thời điểm lập hóa đơn được đề xuất sửa đổi như sau:

  - Về thời điểm ký số:

  + Đề xuất sửa đổi: người bán được ký số trên hóa đơn điện tử sau thời điểm lập hóa đơn nhưng tối đa không được quá 24h.

  + Quy định hiện hành: không có quy định nào giới hạn về thời gian ký số sau khi hóa đơn được lập.

  - Về thời điểm khai thuế:

  + Đề xuất sửa đổi: Thời điểm khai thuế đối với người bán là thời điểm lập hóa đơn, trong khi đó thời điểm khai thuế đối với người mua là thời điểm hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  + Quy định hiện hành: thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn (áp dụng cho cả người bán và người mua).

  Sửa đổi quy định về thời điểm khai thuế đối với hoá đơn điện tử

  Sửa đổi quy định về thời điểm khai thuế đối với hoá đơn điện tử (Hình ảnh từ Internet)

  Thời điểm ký số khác với thời điểm lập hóa đơn theo quy định hiện hành

  Tại thời điểm hiện tại, thời điểm ký số trên hoá đơn điện tử và thời điểm khai thuế đối với trường hợp thời điểm ký số khác với thời điểm lập hoá đơn điện tử được thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  Tại đây, quy định cụ thể như sau:

  - Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

  - Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn (áp dụng cho cả người bán và người mua).

  0
  Zalo
  Hotline