NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ LAO ĐỘNG CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 09 NĂM 2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ LAO ĐỘNG CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 09 NĂM 2023

  Mức hỗ trợ học nghề tại doanh nghiệp nhỏ và vừa của người lao động

  Theo đó, vào ngày 08/8/2023 thì Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  Tại Điều 10 Thông tư 52/2023/TT-BTC nêu rõ, lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo nghề nếu đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục trước khi tham gia khoá đào tạo.

  Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống bằng mức chi theo thông báo của cơ sở đào tạo nghề nghiệp nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa học. Mỗi người lao động chri được hỗ trợ 01 lần.

  Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận với nhau.

  Chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 09 năm 2023

  Chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 09 năm 2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Mở khoá đào tạo về quản trị doanh nghiệp ; khởi sự kinh doanh; đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến

  Theo đó, cách xác định chi phí đào tạo về quản trị doanh nghiệp; khởi sự kinh doanh; đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; đào tạo trực tuyến qua công cụ dạy học trực tuyến có sẵn nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện như sau:

  - Thù lao giảng viên giảng dạy, thù lao báo cáo viên tham gia giảng dạy tại lớp học hoặc trình bày tại buổi thực tế: xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC .

  - Chi phí ăn, ở, đi lại của giảng viên, báo cáo viên, cán bộ tổ chức lớp; giải khát giữa giờ: xác định theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC .

  - Chi phí ra đề thi, coi thi, chấm thi: xác định theo quy định tại khoản 4, điểm c khoản 8, khoản 10 Điều 8 Thông tư 69/2021/TT-BTC .

  - Chi phí tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập bản điện tử: xác định theo quy định tại Thông tư 194/2012/TT-BTC .

  - Chi phí làm thêm giờ; xác định theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, Nghị định 145/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

  - Các khoản chi phí theo thực tế (khảo sát, chiêu sinh; in ấn, photo, mua tài liệu học tập; thuê hội trường, phòng học, máy tính, máy chiếu, các thiết bị phục vụ học tập; mua, thuê đường truyền, công cụ, thiết bị đặc thù và thù lao nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cho đào tạo trực tuyến; văn phòng phẩm; khai giảng, bế giảng; chi phí cho học viên thực hành; cấp chứng nhận cho học viên; điện, nước, vệ sinh, trông giữ xe, quay phim, chụp và lưu trữ ảnh tư liệu; thông tin liên lạc của cán bộ tổ chức lớp): xác định theo nguyên tắc tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 52/2023/TT-BTC .

  Trường hợp khoản chi liên quan đến nhiều khóa đào tạo (khảo sát, chiêu sinh, thông tin liên lạc; mua, thuê gói dịch vụ đường truyền, công cụ và thiết bị đặc thù theo thời gian cho đào tạo trực tuyến) thì phải thực hiện phân bổ chi phí cho từng khóa, theo tiêu chí phân bổ do đơn vị đào tạo xác định đảm bảo tính hợp lý của khoản chi.

  - Chi hoạt động quản lý trực tiếp một khoá đào tạo của đơn vị đào tạo theo mức quy định tại điểm m khoản 2 Điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC , được sửa đổi tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BTC .

  Thông tư 52/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2023.

  0
  Zalo
  Hotline