LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN

  Tổng hợp văn bản Luật về lĩnh vực Kế toán

  1 - Luật kế toán 2015: Có hiệu lực từ ngày 01/1/2017 - Còn hiệu lực

  Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Kế toán

  Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán

  1 - Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 - Hết hiệu lực một phần

  2 - Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018 - Hết hiệu lực một phần

  3 - Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về báo cáo tài chính Nhà nước: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 - Còn hiệu lực

  4 - Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2022 - Còn hiệu lực

  Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán

  Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán (Hình ảnh từ Internet)

  Thông tư hướng dẫn Luật Kế toán

  1 - Thông tư 292/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 - Hết hiệu lực một phần 

  2 - Thông tư 296/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 - Hết hiệu lực một phần

  3 - Thông tư 24/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 - Còn hiệu lực

  4 - Thông tư 91/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên: Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2017 - Hết hiệu lực một phần

  5 - Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: Có hiệu lực thi hành từ ngày 21/3/2016 - Còn hiệu lực

  6 - Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 - Còn hiệu lực

  7 - Thông tư 271/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 - Hết hiệu lực một phần

  8 - Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 - Hết hiệu lực một phần

  9 - Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính: Có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2017 - Hết hiệu lực một 

  10 - Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước: Có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9/2017 - Hết hiệu lực một phần

  11 - Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp: Có hiệu lực thi hành từ ngày 24/11/2017 - Còn hiệu lực

  12 - Thông tư 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021 - Còn hiệu lực

  13 - Thông tư 09/2021/TT-BTC về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021 - Còn hiệu lực

  14 - Thông tư 8/2021/TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021 - Còn hiệu lực

  15 - Thông tư 25/2020/TT-NHNN về quy định Quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ thống "Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống" tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Có hiệu lực thi hành từ ngày 23/01/2021 - Còn hiệu lực

  16 - Thông tư 78/2020/TT-BTC về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020 - Còn hiệu lực

  17 - Thông tư 40/2020/TT-BTC về hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán và Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020 - Còn hiệu lực

  18 - Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 - Còn hiệu lực

  19 - Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành: Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020 - Còn hiệu lực

  20 - Thông tư 31/2019/TT-NHNN quy định về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020 - Còn hiệu lực

  21 - Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2020 - Còn hiệu lực

  22 - Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 292/2016/TT-BTC về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2020 - Còn hiệu lực

  23 - Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ: Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019 - Còn hiệu lực

  24 - Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia: Có hiệu lực thi hành từ ngày 09/01/2019 - Còn hiệu lực

  0
  Zalo
  Hotline