LUẬT KẾ TOÁN 2024 QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHƯ THẾ NÀO?

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
LUẬT KẾ TOÁN 2024 QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHƯ THẾ NÀO?

  Luật Kế toán 2024 quy định về báo cáo tài chính của đơn vị kế toán như thế nào?

  Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa có Luật Kế toán 2024, nên báo cáo tài chính của đơn vị kế toán trong năm 2024 vẫn được thực hiện theo quy định tại Luật Kế toán 2015.

  Tại Điều 29 Luật Kế toán 2015 có quy định về báo cáo tài chính của đơn vị kế toán, cụ thể như sau:

  1 - Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm:

  - Báo cáo tình hình tài chính;

  - Báo cáo kết quả hoạt động;

  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

  - Thuyết minh báo cáo tài chính;

  - Báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

  2 - Việc lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán được thực hiện như sau:

  - Đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó;

  - Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán cấp trên phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trong cùng đơn vị kế toán cấp trên;

  - Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán; trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do;

  - Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

  3 - Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

  4 - Bộ Tài chính quy định chi tiết về báo cáo tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động; trách nhiệm, đối tượng, kỳ lập, phương pháp lập, thời hạn nộp, nơi nhận báo cáo và công khai báo cáo tài chính.

  Luật Kế toán 2024 quy định về báo cáo tài chính của đơn vị kế toán như thế nào?

  Luật Kế toán 2024 quy định về báo cáo tài chính của đơn vị kế toán như thế nào? (Hình ảnh từ Internet)

  Báo cáo tài chính nhà nước 2024 được quy định như thế nào?

  Đối với quy định về báo cáo tài chính nhà nước năm 2024 thì tại Điều 30 Luật Kế toán 2015 có quy định chi tiết như sau:

  1 - Báo cáo tài chính nhà nước được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên quan khác thuộc khu vực nhà nước, dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính nhà nước, kết quả hoạt động tài chính nhà nước và lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

  2 - Báo cáo tài chính nhà nước cung cấp thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, nợ công, vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tài sản, nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước. Báo cáo tài chính nhà nước gồm:

  - Báo cáo tình hình tài chính nhà nước;

  - Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước;

  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

  - Thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước.

  3 - Việc lập báo cáo tài chính nhà nước được thực hiện như sau:

  - Bộ Tài chính chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính lập báo cáo tài chính thuộc phạm vi địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp;

  - Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm lập báo cáo của đơn vị mình và cung cấp thông tin tài chính cần thiết phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

  4 - Báo cáo tài chính nhà nước được lập và trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng với thời điểm quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định Luật Ngân sách nhà nước 2015.

  5 - Chính phủ quy định chi tiết về nội dung báo cáo tài chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước.

  Nội dung công khai báo cáo tài chính năm 2024 như thế nào?

  Về nội dung công khai báo cáo tài chính năm 2024 thì tại Điều 31 Luật Kế toán 2015 quy định rõ:

  - Đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước công khai thông tin thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định Luật Ngân sách nhà nước 2015.

  - Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước công khai quyết toán thu, chi tài chính năm.

  - Đơn vị kế toán sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân công khai mục đích huy động và sử dụng các khoản đóng góp, đối tượng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

  - Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh công khai các nội dung sau đây:

  + Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

  + Kết quả hoạt động kinh doanh;

  + Trích lập và sử dụng các quỹ;

  + Thu nhập của người lao động;

  + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

  - Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán khi công khai phải kèm theo báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán.

  0
  Zalo
  Hotline