LUẬT KẾ TOÁN 2024: CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TẠI LUẬT KẾ TOÁN HIỆN HÀNH

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
LUẬT KẾ TOÁN 2024: CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TẠI LUẬT KẾ TOÁN HIỆN HÀNH

  Các hành vi nào bị nghiêm cấm theo Luật Kế toán 2024?

  Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện nay thì cho đến hiện nay, chưa có Luật Kế toán 2024, nên trong năm 2024 các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Kế toán vẫn được thực hiện theo quy định tại Luật Kế toán 2015.

  Tại Điều 13 Luật Kế toán 2015 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

  - Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác.

  - Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

  - Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị kế toán hoặc có liên quan đến đơn vị kế toán.

  - Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước khi kết thúc thời hạn lưu trữ quy định tại Điều 41 Luật Kế toán 2015.

  - Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

  - Mua chuộc, đe dọa, trù dập, ép buộc người làm kế toán thực hiện công việc kế toán không đúng với quy định Luật Kế toán 2015.

  - Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu.

  - Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 51 và Điều 54 Luật Kế toán 2015.

  - Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán dưới mọi hình thức.

  - Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán.

  - Kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hành nghề dịch vụ kế toán khi không bảo đảm điều kiện quy định Luật Kế toán 2015.

  - Sử dụng cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp nếu đã quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà vẫn không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc doanh nghiệp đã chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

  - Thuê cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.

  - Kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thông đồng, móc nối với khách hàng để cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

  - Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kế toán.

  Luật Kế toán 2024: Các hành vi bị nghiêm cấm tại Luật Kế toán hiện hành

  Luật Kế toán 2024: Các hành vi bị nghiêm cấm tại Luật Kế toán hiện hành (Hình ảnh từ Internet)

  Sổ sách, số liệu kế toán 2024 có giá trị như thế nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Luật Kế toán 2015 thì sổ sách, số liệu kế toán 2024 có giá trị:

  - Tài liệu, số liệu kế toán có giá trị pháp lý của đơn vị kế toán và được sử dụng để công bố, công khai theo quy định của pháp luật.

  - Tài liệu, số liệu kế toán là cơ sở để xây dựng và xét duyệt kế hoạch, dự toán, quyết toán, xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

  Chứng từ kế toán 2024 bao gồm những nội dung gì?

  Đối với quy định về nội dung chứng từ kế toán 2024 thì tại Điều 16 Luật Kế toán 2015 quy định chi tiết như sau:

  (1) Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  - Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

  - Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

  - Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

  - Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

  - Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

  - Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

  - Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

  (2) Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản (1) Mục này, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

  0
  Zalo
  Hotline