HỖ TRỢ NLĐ BỊ TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 7785/QĐ-TLĐ

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
HỖ TRỢ NLĐ BỊ TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 7785/QĐ-TLĐ
Ngày đăng: 2 tuần trước

  Đối với các trường hợp người lao đông bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương thì tại Chương III Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 (được sửa đổi bởi khoản 9, khoản 10, khoản 11 và khoản 12 Điều 1 Quyết định 7785/QĐ-TLĐ năm 2023) quy định về chính sách hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương 2023 cụ thể như sau:

  Đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định 7785/QĐ-TLĐ

  Tại Điều 10 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 (được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Quyết định 7785/QĐ-TLĐ năm 2023) thì đối tượng được hỗ trợ bao gồm đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01 tháng 4 năm 2023 bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

  Điều kiện được hỗ trợ theo Quyết định 7785/QĐ-TLĐ

  Về điều kiện được nhận hỗ trợ thì tại Điều 11 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 (được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Quyết định 7785/QĐ-TLĐ năm 2023) quy định:

  Đoàn viên, người lao động nằm trong mục Đối tượng được hưởng hỗ trợ của bài viết được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

  - Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (trừ trường hợp đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân).

  - Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

  - Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

  Hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương năm 2023

  Hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương năm 2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Mức hỗ trợ và phương thức chi trả theo Quyết định 7785/QĐ-TLĐ

  Điều 12 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023, mức hỗ trợ và phương thức chi trả cho đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được quy định như sau:

  (1) Mức hỗ trợ:

  - Người lao động là đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em): 2.000.000 đồng/người.

  - Người lao động không là đoàn viên: 1.400.000 đồng/người.

  (2) Phương thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

  Hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ theo Quyết định 7785/QĐ-TLĐ

  Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 (được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Quyết định 7785/QĐ-TLĐ năm 2023), hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được quy định như sau:

  - Danh sách đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023). Danh sách trả lương (hoặc bảng lương) có tên đoàn viên, người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của ít nhất một tháng liền kề trước thời điểm bắt đầu bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ, có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động.

  - Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương của đoàn viên, người lao động.

  - Bản sao các văn bản, phương án, quyết định sắp xếp việc làm, sản xuất kinh doanh do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng dẫn đến phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương với đoàn viên, người lao động.

  - Trường hợp người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

  Quyết định 7785/QĐ-TLĐ: Tiếp tục hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng việc làm đến hết năm 2023

  Theo đó, đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01 tháng 4 năm 2023 bị giảm thời gian làm việc, bị ngừng việc, bị tạm hoãn hợp đồng lao động, bị nghỉ việc không hưởng lương, bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 tiếp tục nhận được hỗ trợ.

  - Điều kiện để đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc nhận được hỗ trợ

  + Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên.

  + Thu nhập (chưa trừ các khoản đóng bắt buộc hằng tháng theo quy định của pháp luật) của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP .

  + Thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

  - Điều kiện để đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được nhận hỗ trợ

  + Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (trừ trường hợp đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân).

  + Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

  + Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

  - Điều kiện để đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được nhận hỗ trợ

  + Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng).

  + Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   

  0
  Zalo
  Hotline