HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ GIẢM GIỜ LÀM, NGỪNG VIỆC NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 7785/QĐ-TLĐ

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ GIẢM GIỜ LÀM, NGỪNG VIỆC NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 7785/QĐ-TLĐ

  Quyết định 7785/QĐ-TLĐ sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ về chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

  Tại đây, Quyết định 7785/QĐ-TLĐ hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc năm 2023 cụ thể như sau:

  Đối tượng được nhận hỗ trợ theo Quyết định 7785/QĐ-TLĐ

  Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định 7785/QĐ-TLĐ sửa đổi Điều 5 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ thì đối tượng được nhận hỗ trợ bao gồm:

  Đoàn viên, người lao động lam việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01/4/2023 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

  Điều kiện được nhận hỗ trợ theo Quyết định 7785/QĐ-TLĐ

  Đối với quy định về điều kiện để được nhận hỗ trợ thì tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 7785/QĐ-TLĐ sửa đổi Điều 6 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ nêu rõ:

  Đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng nêu tại phần đối tượng được nhận hỗ trợ được hỗ trợ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  - Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 từ ngày 14 ngày trở lên.

  - Thu nhập (chưa trừ các khoản đóng bắt buộc hằng tháng theo quy định của pháp luật) của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

  - Thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

  Hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc năm 2023

  Hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc năm 2023 (Hình ảnh từ Internet) 

  Mức hỗ trợ và phương thức chi trả theo Quyết định 7785/QĐ-TLĐ

  Điều 7 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ quy định về mức hỗ trợ và phương thức chi trả dành cho những người lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc năm 2023 cụ thể như sau:

  - Mức hỗ trợ:

  + Người lao động là đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em): 1.000.000 đồng/người.

  + Người lao động không là đoàn viên: 700.000 đồng/người.

  - Phương thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

  Hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 7785/QĐ-TLĐ

  Điều 8 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Quyết định 7785/QĐ-TLĐ hướng dẫn thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 7785/QĐ-TLĐ cụ thể như sau:

  - Danh sách đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ). Danh sách trả lương (hoặc bảng lương) có tên đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc của ít nhất một tháng liền kề trước thời điểm bắt đầu bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc đề nghị hỗ trợ, có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động.

  - Bản sao các văn bản, phương án, quyết định sắp xếp lại thời gian làm việc, sản xuất kinh doanh, giảm giờ làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

  - Trường hợp người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

  Quyết định 7785/QĐ-TLĐ: Tiếp tục hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng việc làm đến hết năm 2023

  Theo đó, đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01 tháng 4 năm 2023 bị giảm thời gian làm việc, bị ngừng việc, bị tạm hoãn hợp đồng lao động, bị nghỉ việc không hưởng lương, bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 tiếp tục nhận được hỗ trợ.

  - Điều kiện để đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc nhận được hỗ trợ

  + Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên.

  + Thu nhập (chưa trừ các khoản đóng bắt buộc hằng tháng theo quy định của pháp luật) của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP .

  + Thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

  - Điều kiện để đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được nhận hỗ trợ

  + Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (trừ trường hợp đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân).

  + Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

  + Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

  - Điều kiện để đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được nhận hỗ trợ

  + Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng).

  + Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   

  0
  Zalo
  Hotline