DỰ KIẾN THÔNG QUA LUẬT THUẾ GTGT SỬA ĐỔI VÀO THÁNG 10 NĂM 2024

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
DỰ KIẾN THÔNG QUA LUẬT THUẾ GTGT SỬA ĐỔI VÀO THÁNG 10 NĂM 2024

  Dự kiến thông qua Luật Thuế GTGT sửa đổi vào tháng 10 năm 2024

  Nghị quyết 41/2023/UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/12/2023 tại phiên họp thứ 28, trong đó có các nội dung sau:

  Theo điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 41/2023/UBTVQH15, Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

  Đồng thời, Nghị quyết 41/2023/UBTVQH15 cũng bổ sung các dự án luật sau đây vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024:

  - Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống mua bán người 2024 (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

  Trường hợp Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) được chuẩn bị có chất lượng tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp.

  - Dự án Luật Hóa đất (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

  Dự kiến thông qua Luật Thuế GTGT sửa đổi vào tháng 10 năm 2024

  Dự kiến thông qua Luật Thuế GTGT sửa đổi vào tháng 10 năm 2024 (Hình ảnh từ Internet)

  Phân công cơ quan trình, thẩm tra các dự án luật được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

  Theo đó, cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án luật được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 được phân công như sau:

  - Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 (sửa đổi): do Chính phủ trình Quốc hội; Ủy ban Tài chính, Ngân sách chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra.

  - Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 (sửa đổi): do Chính phủ trình Quốc hội; Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra.

  - Dự án Luật Phòng, chống mua bán người 2024 (sửa đổi): do Chính phủ trình Quốc hội; Ủy ban Tư pháp chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra.

  - Dự án Luật Hóa đất (sửa đổi): do Chính phủ trình Quốc hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra.

  Đồng thời đề nghị Chính phủ:

  - Chỉ đạo các Bộ, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội để khẩn trương chuẩn bị hồ sơ các dự án luật bảo đảm chất lượng, tiến độ; trong quá trình soạn thảo, nếu điều chỉnh, bổ sung chính sách so với các chính sách đã được đề xuất thì phải đánh giá tác động đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  - Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp tháng 3/2024, chậm nhất là tại phiên họp tháng 4/2024 đối với 03 dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); tại phiên họp tháng 8/2024 đối với dự án Luật Hóa chất (sửa đổi).

  - Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, khẩn trương lập đề nghị xây dựng các dự án luật về thuế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các dự án luật cần thiết khác đã được xác định tại các nghị quyết Quốc hội, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trinh Quốc hội xem xét, quyết định đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; trường hợp cấp bách, đột xuất thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

  0
  Zalo
  Hotline