Công văn 5247/TCHQ-TXNK 2023 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
Công văn 5247/TCHQ-TXNK 2023 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu

  BỘ XÂY DỰNG
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 5247/BXD-KTXD
  V/v có ý kiến hướng dẫn xác định chi phí đầu tư xây dựng

  Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3319/UBND-ĐT ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin ý kiến hướng dẫn điều chỉnh dự án ĐTXD đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) theo hình thức hợp đồng BT (sau đây gọi tắt là dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Ngày 22/5/2023, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2018/BXD-KTXD hướng dẫn, gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó lưu ý việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án, nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định xử lý chuyển tiếp tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). Tại mục 2 của văn bản này cũng đã hướng dẫn về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

  2. Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, do vậy đối với nội dung đề nghị hướng dẫn tại mục 1.2 và mục 2 Văn bản số 3319/UBND-ĐT, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

  Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định./.

   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
  - TTr Bùi Hồng Minh (để b/c);
  - Lưu VT, KTXD(DAT).

  TL. BỘ TRƯỞNG
  CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG

  Đàm Đức Biên

  ⇒ TẢI CÔNG VĂN 5247/TCHQ-TXNK 2023 XỬ LÝ THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU: TẠI ĐÂY

  0
  Zalo
  Hotline