Công văn 5090/TCT-KK 2023 bổ sung hồ sơ khai thuế có sai sót sau thanh tra thuế

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
Công văn 5090/TCT-KK 2023 bổ sung hồ sơ khai thuế có sai sót sau thanh tra thuế

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 5090/TCT-KK
  V/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế có sai sót sau thanh tra thuế

  Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

   

  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long.

  Tổng cục Thuế nhận được Văn bản số 1079/CTVLO-KK ngày 1/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế có sai sót sau thanh tra, kiểm tra thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

  Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

  Căn cứ điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

  Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần du lịch Cửu Long phát hiện một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào bị bỏ sót phát sinh từ tháng 3/2019 đến 06/2021 vào thời điểm tháng 7/2023, sau khi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định số 721/QĐ-CTVLO ngày 22/12/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế sau thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế niên độ năm 2019, năm 2020, năm 2021 thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

  Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long khi có văn bản gửi Tổng cục Thuế phải có đánh giá vướng mắc theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật, từ đó đề xuất nội dung cụ thể để xử lý vướng mắc và phân tích rõ lý do đề xuất.

  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biết và thực hiện./.

   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCT Mai Sơn (để b/c);
  - Các Vụ: PC, CS;
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, KK.

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ
  KẾ TOÁN THUẾ
  Lê Thị Duyên Hải

  ⇒ TẢI CÔNG VĂN 5090/TCT-KK 2023 BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ CÓ SAI SÓT SAU THANH TRA THUẾ (BẢN WORD): TẠI ĐÂY

  ⇒ TẢI CÔNG VĂN 5090/TCT-KK 2023 BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ CÓ SAI SÓT SAU THANH TRA THUẾ (BẢN PDF): TẠI ĐÂY

  0
  Zalo
  Hotline