Công văn 5054/TCT-DNNCN 2023 kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
Công văn 5054/TCT-DNNCN 2023 kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 5054/TCT-DNNCN
  V/v kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

  Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

   

  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

  Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2780/CTHTI-HKDCN ngày 04/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về vướng mắc trong tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong thời gian người nộp thuế nghỉ việc. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  - Tại khoản 2 Điều 8 và điểm c2, điểm h và điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:

  “Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

  2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

  a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

  b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

  Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

  Điều 9. Các khoản giảm trừ

  Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

  1. Giảm trừ gia cảnh

  c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

  c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

  c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

  c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

  c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

  h) Khai giảm trừ đối với người phụ thuộc

  h.2.1) Đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công

  h.2.1.1) Đăng ký người phụ thuộc

  h.2.1.1.1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

  Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

  Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.

  Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.

  h.2.1.2) Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

  - Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.

  Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

  - Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).

  Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

  i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”

  Căn cứ các quy định nêu trên, khi người nộp thuế là cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo quy định. Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh căn cứ các quy định hiện hành nêu trên và thực tế hồ sơ xác định, tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đối với người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.

   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn (để báo cáo);
  - Vụ PC, KK&KTT, CS (TCT);
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, DNNCN.

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV&HKD,CN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Quý Trung

  0
  Zalo
  Hotline