CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 2024 VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 2024 VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

  - Thời điểm công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  - Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 30 ngày kể từ ngày được công khai

  Lưu ý: Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí công bố hiện nay là 100.000 đồng/lần (căn cứ khoản 3 Điều Điều 35 Nghị định 01/2021/NĐ-CP và Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).

  Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

  - Ngành, nghề kinh doanh;

  - Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 2024 và những điều cần biết

  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 2024 và những điều cần biết (Hình ảnh từ Internet)

  Những quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 2024

  Đối với Công ty cổ phẩn

  Hồ sơ đề nghị công bố nội dung đăng ký đối với công ty cổ phần bao gồm:

  1 - Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

  2 - Văn bản ủy quyền từ người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  Công ty cổ phần có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thay mình thực hiện thủ tục đăng ký nhưng phải đáp ứng quy định sau:

  - Ủy quyền cho cá nhân: kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có Văn bản ủy quyền (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực) cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

  - Ủy quyền cho tổ chức: kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

  - Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký.

  Đối với Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên

  Hồ sơ đề nghị bao gồm:

  1 - Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

  2 - Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

  - Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

  - Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

  - Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký.

  Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp: 30 ngày kể từ ngày được công khai.

  Đối với Công ty TNHH một thành viên

  Hồ sơ thực hiện tương tự như đối với Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên. 

  Đối với Công ty hợp danh

  Hồ sơ thực hiện tương tự như đối với Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên.

  Đối với Doanh nghiệp tư nhân

  Hồ sơ đề nghị bao gồm:

  1 - Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

  2 - Văn bản ủy quyền từ người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp tư nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thay mình thực hiện thủ tục đăng ký nhưng phải đáp ứng quy định sau:

  - Ủy quyền cho cá nhân: kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

  - Ủy quyền cho tổ chức: kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

  - Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký.

  0
  Zalo
  Hotline