Chuyên mục: Tin tức

Chuyên trang tin tức về khởi nghiệp, kinh doanh, marketing, kế toán

Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất

HTKK 3.3.8 đáp ứng Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật...Phần mềm HTKK 3.4.5 – HTKK mới nhất

Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng iHTKK 3.4.6, ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 3.4.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách...


ITAXVIEWER 1.2.1

Ngày 12/11/2016 vừa qua, Tổng cục thuế vừa qua đã Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iTaxViewer nhằm đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.1 và phần mềm HTKK 3.4.1: ITAXVIEWER 1.2.1 Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng...


Itaxviewer phiên bản 1.3.0

Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế...