Chữ Ký Số


Đối với Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:

Image Description

Chữ Ký Số

1 Năm

 • Icon1.659.091(Giá Trước Thuế)
 • Icon165.909 (VAT(10%))
 • Icon1.825.000 ()

Đăng ký

Image Description

Chữ Ký Số

2 Năm

 • Icon2.492.727(Giá Trước Thuế)
 • Icon249.273(VAT(10%))
 • Icon2.742.000

Đăng ký

Image Description

Chữ Ký Số

3 Năm

 • Icon2.826.364(Giá Trước Thuế)
 • Icon282.636(VAT(10%))
 • Icon3.109.000

Đăng ký


Đối với Tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:

Image Description

Chữ Ký Số

1 Năm

 • Icon1.159.091(Giá Trước Thuế)
 • Icon115.909(VAT(10%))
 • Icon1.275.00

Đăng ký

Image Description

Chữ Ký Số

2 Năm

 • Icon1.992.727(Giá Trước Thuế)
 • Icon199.273(VAT(10%))
 • Icon199.273

Đăng ký

Image Description

Chữ Ký Số

3 Năm

 • Icon2.644.545(Giá Trước Thuế)
 • Icon264.455(VAT(10%))
 • Icon2.909.000

Đăng kýTrường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp cộng bù thời gian hiệu
lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức như sau:

Image Description

Chữ Ký Số

Thời gian sủ dụng còn lại (x) (tháng)

 • IconX <= 6
 • Icon6 < X <= 12
 • Icon12< X <= 12
 • Icon 18 < X <= 24

Đăng ký

Image Description

Chữ Ký Số

Thời gian cộng dồn (tháng)

 • Icon6
 • Icon12
 • Icon18
 • Icon 24

Đăng ký