BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP SAI [ĐỀ XUẤT]

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP SAI [ĐỀ XUẤT]

  Bổ sung quy định về xử lý chứng từ điện tử đã lập sai [Đề xuất]

  Ngày 30/8/2023 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Tại Dự thảo đã đề xuất bổ sung quy định về xử lý chứng từ điện tử đã lập sai do hiện tại chưa có quy định về xử lý chứng từ điện tử đã lập sai, cụ thể:

  Khoản 21 Điều 1 Dự thảo đề xuất bổ sung Điều 34a vào Nghị định 123/2020/NĐ-CP về xử lý chứng từ điện tử đã lập như sau:

  “21. Bổ sung Điều 34a như sau:

  “Điều 34a. Xử lý chứng từ điện tử đã lập

  1. Trường hợp chứng từ lập sai nội dung thì tổ chức thực hiện hủy chứng từ điện tử, riêng trường hợp đã gửi chứng từ điện tử cho người nộp thuế thì tổ chức phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ đã lập sai có chữ ký xác nhận của người nộp thuế trước khi hủy chứng từ điện tử.

  2. Trường hợp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập nhưng có sai sót và đã gửi cho người nhận thu nhập thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ khấu trừ đã lập sai, người nhận thu nhập đã hoặc chưa quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với chứng từ có sai sót này, có chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi đã hủy chứng từ khấu trừ lập sai, tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập chứng từ khấu trừ mới thay thế để gửi cho người nhận thu nhập và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số chứng từ khấu trừ hủy bỏ. Trường hợp biên bản ghi nội dung người nhận thu nhập đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì người nhận thu nhập có trách nhiệm khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu chứng từ khấu trừ mới thay thế làm giảm số thuế được hoàn hoặc giảm số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau."

  Bổ sung quy định về chứng từ điện tử đã lập sai

  Bổ sung quy định về chứng từ điện tử đã lập sai (Hình ảnh từ Internet)

  Hiện hành có các loại chứng từ nào?

  Hiện nay, tại Điều 30 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, chứng từ bao gồm các loại sau:

  (i) Chứng từ trong lĩnh vực quản lý thuế, phí, lệ phí của cơ quan thuế bao gồm:

  - Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

  - Biên lai gồm:

  + Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá.

  + Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá.

  + Biên lai thu thuế, phí, lệ phí.

  (ii) Trong quá trình quản lý thuế, phí, lệ phí theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 trường hợp có yêu cầu các loại chứng từ khác, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định và hướng dẫn thực hiện.

  0
  Zalo
  Hotline