BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 30/10/2023 ĐẾN NGÀY 05/11/2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 30/10/2023 ĐẾN NGÀY 05/11/2023

  Bản tin kế toán về Hoá đơn

  1 - Công văn 4803/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử:

  - Về nội dung hóa đơn điện tử có mã của CQT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

  Hướng dẫn nêu trên, nội dung hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử tại Quyết định 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 và các Quyết định, Thông báo sửa đổi bổ sung (nếu có). Trường hợp người mua yêu cầu, người bán lập hóa đơn có thông tin “mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế” của người mua.

  - Về hóa đơn điện tử có sai sót

  Trường hợp hóa đơn có sai sót về địa chỉ của người mua nhưng các nội dung khác không sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  2 - Công văn 76791/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về lập hóa đơn cho Chi nhánh:

  Công ty, Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng là đơn vị phụ thuộc trực tiếp quản lý, vận hành khai thác khách sạn có sử dụng hoá đơn do đơn vị phụ thuộc đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc và khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc, thì trường hợp Công ty có ký hợp đồng cho thuê tài sản với Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng thì Công ty có trách nhiệm xuất hóa đơn theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và kê khai thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê này theo quy định tại Điều 13 Thông tư 80/2021/TT- BTC.

  3 - Công văn 76788/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn đối với hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi:

  Công ty phát hành chứng chỉ tiền gửi cho đối tượng mua phù hợp theo quy định của pháp luật thì Công ty thực hiện lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  Về nội dung của hóa đơn Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  4 - Công văn 67049/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn hoàn trả hàng hóa:

  Trường hợp người mua hàng thực hiện mua hàng hóa từ nhà cung cấp (người bán), người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại hàng hóa thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ việc hoàn trả hàng hóa (người mua không phải thực hiện lập hóa đơn khi hoàn trả hàng). Căn cứ vào hóa đơn hoàn trả hàng hóa, người bán và người mua thực hiện kê khai tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn hoàn trả hàng hóa.

  5 - Công văn 77225/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về việc xuất hóa đơn điều chỉnh:

  Trường hợp Công ty thực hiện lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế thì Công ty có thể lựa chọn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót hoặc lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  6 - Công văn 76782/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn tiền điện, nước cho khách thuê bất động sản:

  Trường hợp Công ty ký hợp đồng với khách hàng, trong hợp đồng có thỏa thuận chi hộ khách hàng khoản phí sử dụng nước sạch. Nếu hóa đơn mang tên, địa chỉ, mã số thuế Công ty thì khi thu lại khoản tiền chi hộ này, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, áp dụng thuế suất thuế GTGT theo hàng hóa thực tế cung cấp và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

  Giá tính thuế đối với dịch vụ kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà Công ty được hưởng theo quy định tại khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

  Thuế suất thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ kinh doanh bất động sản (mã ngành 6810) thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I ban hành theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ thì không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%.

  7 - Công văn 4890/TCT-KK của Tổng cục Thuế về thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu:

  Thời điểm lập hoá đơn điện tử cho hàng hoá xuất khẩu đối với cơ sở kinh doanh kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (kể cả cơ sở gia công hàng hoá xuất khẩu) được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  Cơ sở để xác định hàng hoá xuất khẩu và thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 13 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC; khoản 33, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

  8 - Công văn 4905/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh:

  Trường hợp Công ty đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà Công ty có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế thành phố Cần Thơ tiếp tục cho Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện Công ty phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

  Bản tin kế toán từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023

  Bản tin kế toán từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 5200/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu:

  Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa là sản phẩm hóa chất thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT là 10%; hàng hóa là hóa chất cơ bản thì được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

  2 - Công văn 5159/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử:

  Tổng cục Hải quan đã có Công văn 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP. Theo đó, mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phân B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

  3 - Công văn 5005/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng mặt hàng sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản:

  Liên quan đến thuế suất thuế GTGT mặt hàng hóa chất và sản phẩm hóa chất, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 trả lời các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp.

  Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023. Theo đó, mã số HS ở cột (10) Phụ lục 1, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

  4 - Công văn 77220/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và chi phí được trừ khi tài trợ giáo dục:

  Trường hợp Công ty có khoản tài trợ giáo dục nếu đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm 2.22 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại tiết b điểm 2.22 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC).

  5 - Nghị quyết 179/NQ-CP của Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng:

  Chính phủ ban hành Nghị quyết về dự án giảm thuế giá trị gia tăng

  6 - Nghị quyết 182/NQ-CP của Chính phủ về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng:

  Thông qua dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT

  0
  Zalo
  Hotline