BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 27/05/2024 ĐẾN NGÀY 02/06/2024

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 27/05/2024 ĐẾN NGÀY 02/06/2024

  Bản tin Kế toán về Thu nhập chịu thuế

  1 - Công văn 28132/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản tiền bảo hiểm của người lao động:

  Trường hợp Công ty chi trả số tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN theo kỳ trả lương cho người lao động thì:

  - Số tiền chi trả nêu trên được xác định là các khoản lợi ích mà người lao động được hưởng thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân.

  - Về nguyên tắc, các khoản chi đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với phần vượt mức quy định của pháp luật của khoản chi nêu trên.

  2 - Công văn 28131/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với phúc lợi nhân viên:

  Trường hợp Công ty thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân thì thuộc đối tượng chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo quy định tại điểm đ.7 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

  Trường hợp Công ty chi trả các khoản trợ cấp cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thì các khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động quy định tại điểm b.6 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

  3 - Công văn 28810/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp đối với khoản phụ cấp điện thoại:

  Trường hợp Công ty áp dụng hình thức khoán chi phụ cấp tiền điện thoại cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì:

  - Đối với thuế TNCN: Nếu mức chi này phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động.

  Trường hợp mức chi nêu trên cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

  - Đối với thuế TNDN: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

  Bản tin kế toán từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/06/2024

  Bản tin kế toán từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/06/2024 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin Kế toán về Lưu trữ, bảo quản tài liệu

  1 - Công văn 4389/CTHDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về thời gian lưu trữ tài liệu, hồ sơ, chứng từ kế toán

  Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

  Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây:

  - Ít nhất là 05 năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;

  - Ít nhất là 10 năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

  - Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

  Bản tin Kế toán về Hóa đơn, chứng từ

  1 - Công văn 5256/CTQNG-TTHT của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc trả lời về xuất hóa đơn đối với hàng khuyến mãi:

  Trường hợp xuất hóa đơn hàng hóa để khuyến mãi cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì khi lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mãi, giá tính thuế được xác định bằng 0 (không). Trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại, khi lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mãi thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa biếu tặng quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

  2 - Công văn 4205/CTDAN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng về nội dung và thời điểm lập hóa đơn:

  Trường hợp người mua tại Nhật Bản trực tiếp ký hợp đồng mua hàng hóa của nhà cung cấp tại Việt Nam chỉ định xuất hàng cho Công ty để Công ty thực hiện gia công theo hình thức xuất khẩu tại chỗ thì trên hóa đơn GTGT của nhà cung cấp tại Việt Nam thể hiện tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng (Công ty) và địa điểm giao tại Việt Nam theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Trường hợp người mua tại Nhật Bản không có mã số thuế thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người mua theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

  + Họ và tên người mua hàng: ghi tên người mua phía nước ngoài;

  + Tên đơn vị mua hàng: ghi tên doanh nghiệp nhận hàng (Công ty);

  + Địa điểm giao hàng: địa điểm giao tại Việt Nam (theo Hợp đồng);

  + Mã số thuế: để trống.

  Về thời điểm lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu đối với cơ sở kinh doanh, kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) là sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  3 - Công văn 1624/CTVLO-TTHT của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về lập chứng từ thu tiền đối với khoản thu hỗ trợ từ Công ty mẹ:

  Trường hợp Công ty nhận tiền hỗ trợ từ Công ty mẹ thì khoản thu này không thuộc trường hợp lập hóa đơn GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Khi nhận khoản tiền hỗ trợ từ Công ty mẹ thì Công ty lập chứng từ thu theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

  Bản tin Kế toán về Cảnh báo từ cơ quan thuế

  1 - Công văn 2548/CTCTH-TTHT của Cục Thuế tỉnh Cần Thơ về việc cảnh báo lừa đảo, mạo danh cơ quan Thuế, công chức thuế:

  Các hình thức lừa đảo phổ biến như sau:

  - Giả mạo cơ quan Thuế gửi thông báo, giấy mời, ... qua địa chỉ email của người nộp thuế để yêu cầu người nộp thuế đến cơ quan Thuế làm việc, nếu người nộp thuế không đến được thì các đối tượng yêu cầu kết bạn Zalo để được hướng dẫn. Đồng thời, các đối tượng này còn mạo danh cơ quan Thuế gọi điện thoại đến các hộ kinh doanh mới thành lập để giới thiệu các lớp tập huấn triển khai các chính sách thuế có thu tiền phí và bán tài liệu.

  - Mạo danh cán bộ, công chức thuế gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo với người nộp thuế yêu cầu cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan Thuế để hướng dẫn hoàn thuế, cập nhật thông tin mã số thuế, căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, làm thủ tục miễn, giảm, hưởng ưu đãi về thuế.

  0
  Zalo
  Hotline