BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 25/12/2023 ĐẾN NGÀY 01/01/2024

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 25/12/2023 ĐẾN NGÀY 01/01/2024

  Bản tin Kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Nghị định 94/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội:

  Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% từ 01/01 - hết 30/6/2024, trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  - Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.

  - Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

  - Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

  Lưu ý: Chỉ gia hạn thời gian thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, các quy định khác không thay đổi so với Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

  2 - Công văn 5996/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giảm thuế giá trị gia tăng:

  - Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn được lập từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023 và thời gian được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP là 06 tháng.

  - Trường hợp các cá nhân, tổ chức phát sinh hoạt động bán điện mặt trời mái nhà trước ngày 01/7/2023 thì không thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

  3 - Công văn 5967/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng:

  Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

  Trường hợp chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do và thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế năm 2019 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

  Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

  Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

  Trường hợp khai bổ sung làm thay đổi doanh thu xuất khẩu thì cơ sở kinh doanh phải thực hiện phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo doanh thu thực tế phát sinh.

  4 - Công văn 5969/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng:

  Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định từ ngày 01/02/2022 - hết 31/12/2022 và từ ngày 01/7/2023 - hết 31/12/2023 thì thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP và Nghị định 44/2023/NĐ-CP

  5 - Công văn 90222/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất:

  Trường hợp cung cấp dịch vụ vận tải cho doanh nghiệp chế xuất thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC.

  Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ vận tải nội địa thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

  6 - Công văn 90220/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng:

  Trường hợp Công ty vừa có hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT và hoạt động kinh doanh không chịu thuế GTGT thì công ty phải khai tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục (nếu có) theo đúng quy định.

  Nếu chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế thì Công ty không phải nộp hồ sơ khai thuế.

  7 - Công văn 8711/CTBRV-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thuế suất thuế giá trị gia tăng:

  Trường hợp Hợp đồng gia công không tách riêng từng loại hàng hóa, dịch vụ kèm theo thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà Công ty sản xuất, kinh doanh theo Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

  Bản tin kế toán từ ngày 25/12/2023 đến ngày 01/01/2024

  Bản tin kế toán từ ngày 25/12/2023 đến ngày 01/01/2024 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin Kế toán về Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Công văn 6002/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài:

  Trường hợp người lao động được cử sang Việt Nam làm việc theo diện lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; thu nhập từ tiền lương, tiền công do Công ty ở Việt Nam và Công ty ở nước ngoài chi trả, trong đó phần thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài do Công ty ở nước ngoài chi trả (bao gồm cả khoản bảo hiểm bắt buộc đóng ở nước ngoài) được bồi hoàn toàn bộ bởi Công ty ở Việt Nam thì không được trừ các khoản bảo hiểm đó khi tính thuế thu nhập TNCN tại Việt Nam.

  Bản tin Kế toán về Thuế bảo vệ môi trường

  1 - Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn:

  Tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

  Bản tin Kế toán về Thuế nhà thầu

  1 - Công văn 6033/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách kê khai thuế, nộp thuế nhà thầu:

  - Trường hợp Tiktok Pte.Ltd đã đăng ký thuế trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì Tiktok Pte.Ltd có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế theo quy định.

  - Trường hợp Công ty của Việt Nam đã thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho Tiktok Pte.Ltd thì Tiktok Pte.Ltd được trừ doanh thu bên Việt Nam đã khấu trừ, nộp thay theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

  Bản tin Kế toán về Hóa đơn điện tử

  1 - Công văn 5966/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử:

  Trường hợp Công ty Cổ phần xây dựng Nasaco đã lập hóa đơn GTGT cho khối lượng công trình tại thời điểm nghiệm thu, sau đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Tài chính hoặc Kiểm toán Nhà nước) thẩm định, phê duyệt giá trị xây lắp hoàn thành khác với giá trị nghiệm thu thì Công ty thực hiện xử lý hóa đơn đã lập theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

  2 - Công văn 8718/CTBRV-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về sử dụng hóa đơn điện tử:

  Trường hợp Công ty đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn có nhu cầu sử dụng hóa đơn để điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn đã lập trước thời điểm bị ngừng hóa đơn (người bán và người mua đã kê khai thuế) thì Công ty không thuộc trường hợp được cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh để điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có sai sót.

  Trường hợp Công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế năm 2019

  3 - Công văn 8611/CTBRV-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh:

  Trường hợp Doanh nghiệp đang bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế, nay Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục, thì Doanh nghiệp thực hiện theo điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

  4 - Công văn 33175/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chiết khấu thanh toán:

  Chiết khấu thanh toán không phải hoạt đông bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, nên không phải lập hóa đơn.

  Nếu trong hợp đồng mua bán có thỏa thuận chiết khấu thanh toán cho khách hàng nếu khách hàng thanh toán trước hạn thì Công ty căn cứ vào hợp đồng mua bán có thỏa thuận khoản chi chiết khấu thanh toán, chứng từ thanh toán tiền chiết khấu (phiếu chi) để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  Bản tin Kế toán về Hạn ngạch nhập khẩu

  1 - Thông tư 39/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2024:

  Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) năm 2024 là 71.835 tấn.

  2 - Thông tư 37/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024:

  Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024 được thực hiện theo phương thức phân giao quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Thông tư 12/2018/TT-BCT.

  0
  Zalo
  Hotline