BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 23/10/2023 ĐẾN NGÀY 29/10/2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 23/10/2023 ĐẾN NGÀY 29/10/2023

  Bản tin kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 11239/BTC-CST của Bộ Tài chính xin ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024:

  Ban hành kèm theo Công văn 11692/BTC-CST là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT.

  Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại...

  Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

  2 - Công văn 73609/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP:

  Trường hợp Công ty có mặt hàng kinh doanh là Công-ten-nơ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% kể từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023 theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

  3 - Công văn 74048/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về lập hóa đơn giá trị gia tăng:

  Trường hợp Công ty là đại lý của hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, khi Công ty đứng ra thu hộ doanh thu cho Hãng nước ngoài thì Công ty thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng, Công ty ghi rõ trên hóa đơn là tiền thu hộ Hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho Hãng nước ngoài, dòng thuế suất Công ty thực hiện theo quy định tại Phụ lục V Quy định tại quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 đã được sửa đổi bổ sung tại quyết định 1510/QĐ-TCT ngày 21/09/2022, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT Công ty khấu trừ nộp thay Hãng nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư 103/2014/TT-BTC.

  4 - Công văn 73610/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê kho ngoại quan:

  Trường hợp Công ty cung ứng dịch vụ cho thuê kho ngoại quan cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài mà dịch vụ này gắn với việc bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất, không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC

  5 - Công văn 4665/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng:

  Chứng chỉ REC không được quy định là tín chỉ các bon hay tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính quy định tại khoản 35 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và không thuộc phạm vi quy định của Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

  Căn cứ quy định và ý kiến của các Bộ, ngành nêu trên, khoản thu từ hoạt động chuyển nhượng chứng chỉ REC không thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Bản tin kế toán từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023

  Bản tin kế toán từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin kế toán về Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Công văn 4758/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc giảm trừ gia cảnh:

  Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại (mà vẫn còn bố mẹ đang trong độ tuổi lao động, vẫn có khả năng lao động và nuôi dưỡng) thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Bản tin kế toán về Thuế xuất nhập khẩu

  1 - Quyết định 2536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô năm 2023 theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương:

  Theo Quyết định này, lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico năm 2023 theo Hiệp định CPTPP cụ thể như sau:

  Sợi phân loại ở nhóm 5202 đến 5207, 5508, 5509, 5511; vải phân loại ở Chương 60 và sản phẩm phân loại ở Chương 58, nhóm 5902 và 5910 được sản xuất tại Việt Nam từ các nguyên phụ liệu có số thứ tự 2 và 3 trong Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/4/2019 của Bộ Công Thương (gọi tắt là Thông tư 07): 250.000 kg;

  Quần áo dệt kim phân loại ở Chương 61 tại cột Yêu cầu đầu ra số thứ tự 1, 4, 7 của Phụ lục II được sản xuất tại Việt Nam từ các nguyên phụ liệu được nêu trong cột mô tả của các số trên trong Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07: 2.500.000 chiếc;

  Quần áo dệt thoi phân loại ở Chương 62 tại cột Yêu cầu đầu ra tại số thứ tự 5 và 6 của Phụ lục II được sản xuất tại Việt Nam sử dụng nguyên phụ liệu được nêu tại cột mô tả của các số trên của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07: 750.000 chiếc;

  Hàng dệt may thuộc các mã HS 6111.30, 6209.30 và tã trẻ em làm từ sợi tổng hợp thuộc mã HS 9619: 50.000 chiếc.

  Thương nhân có nhu cầu được cấp Chứng thư xuất khẩu cho hàng dệt may sang Mexico để hưởng hạn ngạch thuế quan xuất khẩu theo CPTPP năm 2023 theo Quyết định nêu trên, thực hiện theo Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

  2 - Công văn 4980/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hoàn thuế nhập khẩu tại chỗ:

  Sau khi hàng hóa đã được thông quan người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin được quy định tại mục 4 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm trong các trường hợp:

  - Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

  - Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Bản tin kế toán về Hoá đơn

  1 - Công văn 73894/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chuyển đổi hóa đơn điện tử:

  Trường hợp Bệnh viện thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy thì việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy sau khi chuyển đổi. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy Bệnh viện thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2020/NĐ-CP Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. Việc Bệnh viện thực hiện đóng dấu vào bản chuyển đổi hóa đơn giấy hay không, không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế.

  2 - Công văn 4694/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử:

  Người nộp thuế có kinh doanh nhiều ngành nghề, nhiều mô hình kinh doanh có thể sử dụng nhiều hình thức hóa đơn điện tử nếu đáp ứng điều kiện về đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định.

  Đối với hóa đơn điện tử có mã của CQT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT không bắt buộc phải có thông tin địa chỉ người mua. Tuy nhiên, người bán có trách nhiệm thực hiện kê khai đầy đủ thông tin người mua (tên, địa chỉ, mã số định danh cá nhân/mã số thuế) trên hóa đơn nếu người mua yêu cầu. Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo 547/TB-TCT ngày 03/8/2023 về việc đính chính quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế ban hành theo quyết định 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022, theo đó đã bổ sung chỉ tiêu địa chỉ trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Thông báo đồng thời đã được gửi cho các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT, tổ chức kết nối truyền dữ liệu trực tiếp tới cơ quan Thuế để thực hiện.

  3 - Công văn 74728/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn điện tử:

  Trường hợp phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót, Công ty thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC.

  0
  Zalo
  Hotline