BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 20/11/2023 ĐẾN NGÀY 26/11/2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 20/11/2023 ĐẾN NGÀY 26/11/2023

  Bản tin Kế toán về Hóa đơn

  1 - Công văn 5171/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn, chứng từ:

  Trường hợp cơ sở kinh doanh xác định không phải hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và không thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì không lập hóa đơn GTGT.

  2 - Công văn 2397/CTBNI-KKKTT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót:

  Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn trường hợp Công ty phát hiện hoá đơn đầu vào các tháng trước chưa kê khai thì Công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ. 

  Bản tin Kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 5153/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng:

  Hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 được quy định trên cơ sở Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

  2 - Công văn 5160/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị điện:

  Căn cứ theo số thứ tự 001, Mục VI, Phần B Phụ lục III Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, trường hợp hàng hóa là tụ điện thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

  Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023. Theo đó, mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

  3 - Công văn 5335/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng:

  Liên quan đến thuế suất thuế GTGT mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 trả lời các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp (đính kèm). Trường hợp vướng mắc liên quan đến việc xác định hàng hóa nhập khẩu là thiết bị điện tử chuyên dùng để khai thuế GTGT, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.

  4 - Công văn 995/BĐKH-KTTT của Cục Biến đổi khí hậu về thuế giá trị gia tăng bán chứng chỉ REC:

  Chứng chỉ năng lượng tái tạo (Renewable Energy Certificates hay viết tắt là REC) là một trong những tiêu chuẩn được áp dụng nhằm khuyến khích đầu tư, sử dụng năng lượng tái tạo. Chứng chỉ REC là chứng nhận một lượng điện năng nhất định được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo. Mỗi REC đại diện cho 01 MWh năng lượng tái tạo.

  Do đó REC không phải là tín chỉ các-bon hay hạn ngạch phát thải khí nhà kính và không thuộc phạm vi quy định của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ.

  Bản tin kế toán từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023

  Bản tin kế toán từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin Kế toán về Thuế xuất nhập khẩu

  1 - Công văn 12502/BTC-CST của Bộ Tài chính về hồ sơ xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi:

  Theo Tờ trình ban hành kèm Công văn này, dự thảo Nghị định gồm 2 Điều:

  - Điều 1: Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Điều 3 Nghị định 26/2023/NĐ-CP

  - Điều 2: Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

  2 - Công văn 5173/TCT-CS của Tổng cục Thuế về xác định ưu đãi thuế đối với sản xuất cát nghiền nhân tạo:

  Trường hợp Công ty có hoạt động sản xuất cát nghiền nhân tạo nếu thuộc hoạt động khai thác khoáng sản thì Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động này. 

  Bản tin Kế toán về Thuế thu nhập doanh nghiệp

  1 - Công văn 5160/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế:

  Hướng dẫn chính sách và thủ tục điều chỉnh ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp

  Bản tin Kế toán về Tiền thuê đất, thuế chuyển nhượng bất động sản

  1 - Công văn 5210/TCT-CS của Tổng cục Thuế về xác định ưu đãi tiền thuê đất:

  Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới. Trường hợp người sử dụng đất được nhà nước cho thuê đất để kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư và khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

  2 - Công văn 81181/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

  Trường hợp Công ty đang áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ có hoạt động chuyển nhượng bất động sản là căn hộ chung cư (bất động sản chuyển nhượng tại địa bàn cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính) thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thu. Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT, TNDN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản này như sau:

  - Về thuế TNDN: Công ty không phải nộp hồ sơ khai thuế quý nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản này theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty thực hiện quyết toán thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo hướng dẫn tại điểm b khoản 3 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  - Về thuế GTGT: Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP; trường hợp Công ty đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì khai thuế GTGT theo quý. Công ty nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh khác của đơn vị theo mẫu 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

  Bản tin Kế toán về Giao dịch liên kết

  1 - Công văn 12904/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

  Tờ trình dự thảo đề xuất nghiên cứu, sửa đổi:

  Trên cơ sở tổng hợp vướng mắc kiến nghị và thu thập tài liệu kinh nghiệm quốc tế cũng như thực tế triển khai thực hiện, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi bổ sung vấn đề doanh nghiệp kiến nghị nhiều nhất đó là quy định về việc xác định quan hệ liên kết theo vốn vay tại điểm d khoản 2 Điều 5 (bao gồm trường hợp ngân hàng cho doanh nghiệp vay trên 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay) và chi phí lãi vay của doanh nghiệp đi vay áp dụng theo mức khống chế trong trường hợp chỉ phát sinh duy nhất mối quan hệ liên kết theo vốn vay với ngân hàng.

   

  0
  Zalo
  Hotline