BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 13/11/2023 ĐẾN NGÀY 19/11/2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 13/11/2023 ĐẾN NGÀY 19/11/2023

  Bản tin kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 5102/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng:

  Đối với nội dung kiểm tra trước hoàn thuế, Cục Thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn, số thuế không đủ điều kiện được hoàn và ban hành thông báo về số thuế GTGT chưa đủ điều kiện được hoàn theo mẫu số 04/TB-HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC cho người nộp thuế.

  Đối với nội dung kiểm tra sau hoàn, Cục Thuế xác định số tiền thuế GTGT đã hoàn không đủ điều kiện được hoàn và ban hành Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế theo mẫu số 03/QĐ-THH ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC và xử phạt, tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định.

  2 - Quyết định 1388/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế:

  Việc quản lý rủi ro trong công tác hoàn thuế GTGT sẽ thực hiện áp dụng đối với hồ sơ hoàn thuế dự án đầu tư và hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

  Kết quả đánh giá, xếp hạng rủi ro đối với người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT là căn cứ để:

  - Quyết định kiểm tra trước hoàn thuế sau đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của người nộp thuế được xếp hạng rủi ro cao.

  - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau theo mức độ xếp hạng rủi ro của người nộp thuế.

  3 - Công văn 4654/TCT-QLRR của Tổng cục Thuế về hướng dẫn triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hoàn thuế giá trị gia tăng:

  Về việc xác định ngưỡng rủi ro trong hoàn thuế GTGT:

  - Phương pháp phân tích đánh giá mức độ rủi ro của từng chỉ số tiêu chí được tính toán chủ yếu theo các hàm xác suất thống kê, ứng dụng tự động tính toán đưa ra mức điểm từ 1 điểm đến 10 điểm.

  - Phương pháp phân ngưỡng rủi ro cao đối với từng hồ sơ đề nghị hoàn dựa trên tổng điểm rủi ro và lựa chọn theo một trong hai phương pháp sau:

  + Phương pháp số tuyệt đối: số hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng rủi ro cao được xác định theo tổng điểm rủi ro (ứng dụng có thế cho phép phân ngưỡng theo nhóm cơ quan thuế hoặc theo từng Cục Thuế).

  + Phương pháp số tương đối: số lượng hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng có dấu hiệu rủi ro cao xác định theo tỷ lệ % tính trên số lượng hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng trong vòng 12 tháng (hoặc 24 tháng) của cơ quan thuế.

  4 - Công văn 5050/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế:

  - Về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

  Trường hợp doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu và đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 15 và Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT theo quy định.

  - Về việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất:

  Doanh nghiệp chế xuất thực hiện hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa theo đúng quy định pháp luật thì thực hiện hóa đơn theo quy định trên.

  Bản tin kế toán từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023

  Bản tin kế toán từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin kế toán về Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Công văn 5054/TCT-DNNCN hướng dẫn tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong thời gian người nộp thuế nghỉ việc:

  Khi người nộp thuế là cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

  Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo quy định.

  2 - Công văn 5113/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế:

  Doanh nghiệp nước ngoài chuyển nhượng toàn cổ phần phổ thông cho cá nhân thuộc trường hợp chuyển nhượng vốn theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, trường hợp nếu có phát sinh thu nhập thì thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

  Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm xác định, kê khai và nộp thay Doanh nghiệp nước ngoài số thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên.

  Trường hợp có căn cứ xác định giá chuyển nhượng không phù hợp với giá thị trường, Cục Thuế có thể kiểm tra, ấn định giá chuyển nhượng hoặc đề nghị tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp có thẩm quyền xác định giá chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng để làm căn cứ tính thuế.

  Bản tin kế toán về Thuế thu nhập doanh nghiệp

  1 - Công văn 5115/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Trường hợp Công ty thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở mua lại dự án đầu tư mà sau khi chuyển đổi sở hữu có đầu tư mở rộng nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC và các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì phần thu nhập tăng thêm do hoạt động đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi theo quy định.

  Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: Trường hợp dự án đầu tư mở rộng có hoạt động sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được cấp giấy chứng nhận đầu tư sau ngày 01/7/2015 (ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành) thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

  2 - Công văn 5114/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Công ty có kế hoạch sáp nhập chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp (bao gồm cả quyền nắm giữ toàn bộ phần vốn góp trong sang cho Công ty khác nếu phát sinh thu nhập thì thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

  Công ty sáp nhập có trách nhiệm kê khai, nộp thay thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài theo quy định.

  Bản tin kế toán về Thanh tra thuế

  1 - Công văn 5090/TCT-KK của Tổng cục Thuế về khai bổ sung hồ sơ khai thuế có sai sót sau thanh tra thuế:

  Trường hợp Công ty phát hiện một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào bị bỏ sót, sau khi Cục Thuế tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về thuế sau thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019

  Bản tin kế toán về Hoá đơn

  1 - Công văn 79873/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội quy định về hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu:

  Trường hợp Công ty thuộc đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

  Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

  Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  Bản tin kế toán về Thuế tiêu thụ đặc biệt

  1 - Công văn 5247/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu:

  Các nội dung về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xe điện bốn bánh chở người gắn động cơ:

  - Hướng dẫn phân loại và mô tả hàng hóa: Việc quy định mặt hàng Xe ô tô là bao gồm cả mặt hàng “Xe” và mặt hàng “Ô tô” là phù hợp về đối tượng được xác định theo các quy định về phân loại mặt hàng tại các phiên bản HS 2007, 2012, 2017 của Tổ chức hải quan thế giới mô tả các nhóm 87.02, 87.03, 87.04.

  - Giải thích định nghĩa và chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối mặt hàng xe ô tô

   

  0
  Zalo
  Hotline