BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 11/12/2023 ĐẾN NGÀY 17/12/2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 11/12/2023 ĐẾN NGÀY 17/12/2023

  Bản tin kế toán về Thuế thu nhập doanh nghiệp

  1 - Công văn 86486/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi phí từ quỹ trích lập dự phòng tiền lương:

  Trường hợp năm 2022 thực hiện trích lập dự phòng tiền lương theo quy định tại tiết c điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương đã trích lập năm 2022 thì không phải tính giảm chi phí tiền lương, tiền công của kỳ tính thuế năm 2023.

  Trường hợp phát sinh các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động đáp ứng điều kiện tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

  2 - Công văn 5675/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Sau khi đăng ký doanh nghiệp, Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại, Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị sáp nhập.

  3 - Công văn 5568/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế về khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động:

  Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động không thuộc các khoản mục chi phí trong giá thành toàn bộ sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định tại Nghị định 96/2018/NĐ-CP.

  Doanh nghiệp tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

  Bản tin kế toán từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023

  Bản tin kế toán từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin kế toán về Thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp

  1 - Công văn 5567/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng toàn bộ vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:

  Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng toàn bộ vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:

  - Về thuế giá trị gia tăng:

  Trường hợp Cục Thuế xác định đây là hoạt động chuyển nhượng vốn theo đúng quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

  - Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Trường hợp nhà đầu chuyển nhượng toàn bộ vốn góp thì nộp thuế theo từng lần phát sinh và kê khai theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC. Các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

  Bản tin kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 86141/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng:

  Trường hợp Công ty có hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

  Về việc xác định các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn của Công ty có thuộc hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật hay không, không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế. 

  2 - Công văn 86321/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng:

  Trường hợp doanh nghiệp phát hiện hóa đơn đầu vào bị bỏ sót dẫn đến hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì Công ty khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019.

  Trường hợp sau khi khai bổ sung phát sinh số thuế GTGT nộp thừa tại kỳ kê khai thì thực hiện xử lý số thuế nộp thừa theo quy định của Điều 60 Luật Quản lý thuế 2019 và Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

  3 - Công văn 85962/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng:

  Trường hợp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng tiêu dùng tại Việt Nam thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

  Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ thì phải lập hóa đon để giao cho người mua theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nội dung của hóa đơn Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghi định 123/2020/NĐ-CP.

  4 - Công văn 86140/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi:

  Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, khi bán hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định pháp luật thì Công ty phải lập hóa đơn, nội dung của hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trên hóa đơn GTGT tại chỉ tiêu “thuế suất”, Công ty thể hiện là KCT (Không chịu thuế GTGT) theo hướng dẫn tạị Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục Thuế.

  5 - Công văn 6027/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng bộ đầu nối điện:

  Trường hợp hàng hóa là phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử (bộ phận, phụ tùng của các nhóm sản phẩm phần cứng, điện tử thuộc nhóm từ Mục I đến Mục V Phần B Phụ lục này; các thiết bị bán dẫn, đèn điện tử, mạch điện tử và dây cáp điện; tụ điện; điện trở; cuộn cảm; đền đi ốt điện tử (LED); các thiết bị bán dẫn; mạch in; mạch điện tử tích hợp; cáp đồng, cáp quang; loại khác) thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

  6 - Công văn 6049/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về áp dụng thuế VAT với mặt hàng Kai Nitrate (KNO3):

  Mặt hàng Kai Nitrate (KNO3) là hợp chất được xác định về mặt hóa học riêng biệt thì phù hợp phân loại vào nhóm 28.34 “Nitrit; nitrat”, phân nhóm “-Nitrat” mã số 2834.21.00 “- - Của kali”.

  Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, “phân bón ’’ thuộc đối tượng không chịu thuế.

  Bản tin kế toán về Hóa đơn nhận tiền tài trợ

  1 - Công văn 84347/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn về hóa đơn khi nhận tài trợ:

  Trường hợp nhận tiền tài trợ của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì lập hóa đơn giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  Bản tin kế toán về Thuế tối thiểu toàn cầu

  1 - Nghị quyết 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu:

  Người nộp thuế là công ty thành viên của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ ít nhất 02 năm trong 04 năm liền kề trước năm tài chính tương đương 750 triệu EUR trở lên.

  Trừ các trường hợp sau: Các tổ chức của chính phủ; tổ chức phi lợi nhuận; tổ chức quốc tế; quỹ hưu trí; quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao; tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao; tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức.

  Bản tin kế toán về Lao động

  1 - Công văn 27712/SLĐTBXH-VL-ATLĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2023:

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và điểm a Khoản 12 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:

  - Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 07/PLI ban hành Kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP.

  - Số liệu kỳ báo cáo: số liệu lao động nước ngoài tổng hợp từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023.

  - Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 05/01/2024.

  0
  Zalo
  Hotline