BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 10/06/2024 ĐẾN NGÀY 16/06/2024

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 10/06/2024 ĐẾN NGÀY 16/06/2024

  Bản tin Kế toán về Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Công văn 1241/CTCBA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động tiếp thị liên kết trên sàn giao dịch thương mại điện tử:

  - Người làm tiếp thị liên kết không đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  - Người làm tiếp thị liên kết đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ thuộc diện nộp thuế đối với thu nhập từ kinh doanh.

  2 - Công văn 1540/CTĐLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động tiếp thị liên kết trên sàn thương mại điện tử:

  Cá nhân cư trú thực hiện hoạt động tiếp thị liên kết không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với Cơ quan thuế, trừ trường hợp: Cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống; cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

  3 - Công văn 15382/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc phân bổ thuế thu nhập cá nhân của người lao động:

  Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại một tỉnh mà có chi nhánh tại các tỉnh thành khác hạch toán phụ thuộc thì người nộp thuế kê khai thuế TNCN tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp cho chi nhánh theo quy định tại Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

  Bản tin Kế toán từ ngày 10/06/2024 đến ngày 16/06/2024

  Bản tin Kế toán từ ngày 10/06/2024 đến ngày 16/06/2024 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin Kế toán về Hóa đơn, chứng từ

  1 - Công văn 15340/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xuất hóa đơn trả hàng:

  Trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

  2 - Công văn 579/CTVLO-TTHT của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về việc xử lý hóa đơn giá trị gia tăng người bán đã hủy:

  Trường hợp Công ty A đã lập hóa đơn, đã giao cho Công ty B nhưng sau đó Công ty A phát hiện có sai sót nên đã hủy hóa đơn thì Công ty B yêu cầu Công ty A thực hiện xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  Trường hợp Công ty đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và đã tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN đối với hóa đơn đã bị hủy trên nhưng Công ty A không thực hiện xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì hóa đơn GTGT đã bị hủy sẽ không có giá trị sử dụng theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  Trong trường hợp này, Công ty B thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

  3 - Công văn 2790/CTĐLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử thay thế theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

  Công ty đã đăng ký và đang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 78/2021/TT-BTC, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-C, Nghị định 04/2014/NĐ-CP mà hóa đơn này có sai sót (cụ thể là giá trị phê duyệt quyết toán chênh lệch so với giá trị hóa đơn đã xuất) thì Công ty và chủ đầu tư phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, Công ty thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.

  Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. Công ty ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP) để gửi cho chủ đầu tư (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc Công ty gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế). Công ty thực hiện khai bổ sung hồ sơ thuế liên quan đến những hóa đơn điện tử thay thế theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế; cụ thể từng trường hợp tại Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

  4 - Công văn 2672/CTĐLA-TTHT của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về hướng dẫn thời gian xuất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:

  Trường hợp Công ty đã đăng ký sử dụng các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn (Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử), Công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử khi vận chuyển bê tông nhựa nóng từ nơi sản xuất của Công ty đến công trình do Công ty thi công; về thời điểm ký số trên hóa đơn, theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn và thời điểm ký số trên trên hóa đơn điện tử có thể không trùng nhau, tuy nhiên thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

  Bản tin Kế toán về Quản lý tài sản cố định

  1 - Công văn 2285/CTHYE-TTHT của Cục thuế tỉnh Hưng Yên về chi phí khấu hao khi đầu tư nâng cấp tài sản cố định:

  Trường hợp Công ty đầu tư nâng cấp tài sản cố định thì các khoản chi đầu tư này được phản ánh tăng nguyên giá tài sản cố định.

  Việc xác định lại thời gian trích khấu hao, Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC.

  Công ty chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao  một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của tài sản cố định bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của tài sản cố định và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.

  0
  Zalo
  Hotline