BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 06/11/2023 ĐẾN NGÀY 12/11/2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 06/11/2023 ĐẾN NGÀY 12/11/2023

  Bản tin kế toán về Hóa đơn

  1 - Công văn 4954/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót:

  Trường hợp Công ty phát hiện một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào bị bỏ sót phát sinh từ tháng 04/2023 vào kỳ tính thuế tháng 06/2023, sau khi Cục Thuế tỉnh Bến Tre đã ban hành kết luận về việc kiểm tra trước hoàn thuế kỳ tháng 04/2023 (ngày 22/6/2023) thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019.

  2 - Công văn 4955/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót:

  Trường hợp phát hiện một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào bị bỏ sót phát sinh từ tháng 01/2022 đến tháng 08/2022 vào kỳ tính thuế tháng 09/2022 và tháng 10/2022, sau khi Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ban hành kết luận về việc kiểm tra trước hoàn thuế kỳ từ tháng 01/2022 đến tháng 08/2022 (ngày 7/10/2022) thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019.

  3 - Chỉ thị 01/CT-TCT của Tổng cục Thuế về việc tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn:

  Tăng cường công tác rà soát hóa đơn, đánh giá rủi ro thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế; đánh giá rủi ro tổng thể thông qua các ứng dụng đang triển khai của ngành thuế, qua thực tiễn công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, tình hình kê khai, nộp thuế,...

  4 - Công văn 4998/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử và Công văn 4999/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử:

  Trường hợp xuất hàng hóa dưới hình thức hoàn trả hàng hóa thì sử dụng hóa đơn theo quy định:

  - Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập hóa đơn.

  - Điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ quy định về xử lý hóa đơn có sai sót.

  Bản tin kế toán từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023

  Bản tin kế toán từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 4919/TCT-KK của Tổng cục Thuế về triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng:

  Khẩn trương giải quyết, xử lý dứt điểm các hồ sơ đề nghị hoàn thuế còn tồn đọng, đặc biệt là các hồ sơ có thời gian giải quyết kéo dài của một số mặt hàng xuất khẩu có vướng mắc, phản ánh thời gian qua

  2 - Công văn 4953/TCT-KK của Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư:

  Trường hợp Công ty có quỹ đầu tư mới đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước khi dự án hoạt động) lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì Cục thuế căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế đêr xử lý theo quy định.

  3 - Công văn 4980/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng:

  Hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT

  4 - Công văn 4904/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng:

  Hướng dẫn về Thuế GTGT đầu vào của giai đoạn trước khi được áp dụng chính sách đối với doanh nghiệp chế xuất

  5 - Công văn 5462/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất:

  Liên quan đến thuế suất thuế GTGT mặt hàng hóa chất và sản phẩm hóa chất, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 trả lời các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp (đính kèm).

  Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP. Theo đó, mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

  6 - Công văn 4981/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế:

  Trường hợp dự án xây dựng khách sạn của Công ty không đáp ứng hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì không được hoàn thuế GTGT.

  Bản tin kế toán về Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Công văn 5001/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về xác định căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế:

  Hướng dẫn việc xác định căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ thừa kế là cổ phiếu.

  Bản tin kế toán về Chính sách thuế

  1 - Công văn 4083/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế:

  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có dự án đầu tư tại Khu công nghiệp là địa bàn được hưởng ưu đãi thuế TNDN, có hoạt động thuê doanh nghiệp khác không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư gia công thì phần thu nhập này Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn ưu đãi đầu tư.

  Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN để kê khai nộp thuế riêng.

  2 - Công văn 4983/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tài nguyên:

  Giải đáp vướng mắc tính thuế tài nguyên khai thác đá xây dựng, đá granit

  0
  Zalo
  Hotline