BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 02/10/2023 ĐẾN NGÀY 08/10/2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 02/10/2023 ĐẾN NGÀY 08/10/2023

  Bản tin kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 71495/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng:

  Trường hợp hợp đồng giao nhà hàng của Xí nghiệp cho cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật, thì khi cung cấp dịch vụ, Xí nghiệp phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Dịch vụ Xí nghiệp cung cấp là hoạt động cho thuê bất động sản chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

  2 - Công văn 71494/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng phần mềm:

  Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật về Công nghệ thông tin thì thuộc trường hợp không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

  Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Điều 3, Điều 9 Nghị định 71/2007/NĐ-CP thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

  Bản tin kế toán về Thuế nhà thầu

  1 - Công văn 71228/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu:

  Trường hợp tổ chức nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ (các khoản phụ thu khác ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển) được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC.

  Trường hợp dịch vụ nêu trên thực hiện tại Việt Nam thì thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà thầu nước ngoài.

  Bản tin kế toán từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023

  Bản tin kế toán từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin kế toán về Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Công văn 70784/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với cá nhân không cư trú:

  Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài cử nhân viên cấp cao sang thăm chi nhánh tại Việt Nam trong 02 ngày thì các nhân viên này trong thời gian ở Việt Nam được xác định là cá nhân không cư trú theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam đối với cá nhân không cư trú là các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập theo quy định tại Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

  Trường hợp các cá nhân không cư trú nhận được khoản lợi ích về nhà ở và các lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền do chi nhánh Hà Nội tại Việt Nam chi trả thì khoản lợi ích này được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công chịu thuế TNCN tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Chi nhánh có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 20% trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

  Nếu việc cử chuyên gia sang công tác tại Chi nhánh tại Việt Nam cho mục đích công việc và để phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh thì khoản chi phí mà Chi nhánh chi trả cho các chuyên gia này được được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

  Bản tin kế toán về Chính sách thuế

  1 - Công văn 4383/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế:

  Về việc chuyển lỗ từ chi nhánh sang công ty mẹ:

  Tại Điều 7 và khoản 3 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về xác định lỗ và chuyển lỗ, hiệu lực thi hành.

  Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, pháp luật thuế TNDN hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng căn cứ hồ sơ chứng từ cụ thể hướng dẫn người nộp thuế kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

  2 - Nghị quyết 164/NQ-CP của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương:

  Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất việc trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 06 tháng đầu năm 2024 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa 02 kỳ họp Quốc hội nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.

  Bản tin kế toán về Hoá đơn

  1 - Công văn 70779/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn:

  Kể từ ngày 01/7/2022, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua bao gồm cả trường hợp xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Bản tin kế toán về Tiền thuê đất

  1 - Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023:

  Chính thức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

  Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

  0
  Zalo
  Hotline